Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qarşısında

Şirməmməd HÜSEYNOV Neçə min illik dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə “Azərbaycan” adlı müstəqil dövlətimizi - Xalq Cümhuriyyətini yaratmış, qısa müddətdə olsa da, şərəflə yaşatmış və dünyaya tanıtmış istiqlal mücahidlərimiz məcburi fasilə dövründə mühacirətdə nələr yazmış, nə...

Neft Daşları

Kənan Ağaliyev II kurs tələbəsi Azərbaycan Respublikasının sərvətləri daim dünya ölkələrinin diqqətini özünə çəkib. Bu sərvətlərdən başlıcası, ölkənin taleyini həll edəcək qədər vacib olan neftdir. Biz də Neft Daşlarından danışacağıq. Bura şəhər tipli qəsəbədir və Bakının...

KLASSIK PUBLISISTIKA SƏNƏTKARLIQ MƏKTƏBIDIR

Allahverdi MƏMMƏDLİ Azərbaycan klassik publisistikası öz tematikası, mövzu dairəsilə həmişə maarifçiliyə, xalqın, millətin özünüdərk prosesinin güclənməsinə xidmət etmişdir. Azərbaycanın yaradıcı ziyalıları publisistik sözün gücünü daha çox qiymətləndirmişlər. Əlbəttə, “sözün təsir qüvvəsinin harda güclü olması zənni...

Azərbaycan teleməkanında hərbi vətənpərvərlik mövzusu

Əli Hacıyev BDU Jurnalistika fakültəsi,baş müəllim Hazırda respublikamız elan olunmamış müharibəyə cəlb olunub və torpaqlarımızın bir qismi düşmən taptağı altındadır. Təbii ki, Azərbaycanın heç bir vətəndaşı bu halla razı deyil və xalqı bir ərsəyə gətirmək, onu...

Nəsiman Yaqublu: “Azərbaycanda ilk siyasi və gizli partiyanı yaradan Azər Qasımzadə olub”

“Bu kitab çox səs-küy yaradacaq” Tarixçi-jurnalist, BDU-nun müəllimi Nəsiman Yaqublunun “Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı Ensiklopediyası” kitabı nəşrə hazırlanır. 1920-1991-ci illəri əhatə edən araşdırmaların əks olunduğu kitabda Azərbaycanda mövcud olmuş gizli təşkilatlar, dissidentlər, “samizdat”lar haqqında arxiv...

MÜHACİRƏT ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞI H.CAVİD YARADICILIĞI HAQQINDA

Sevil Həsənova Romantik ədəbi məktəbin görkəmli nümayəndələrindən biri də filosof şair H.Cavid olub. Onun yaradıcılığı haqqında mühacir ədəbiyyatşünasları da öz maraqlı və dəyərli fikirlərini, mülahizələrini bildiriblər. Onlardan M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, H.Baykara, S.Təkinər və M.H.Türkəqulun fikirləri də...

Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında maarifçilik ideyaları

Afaq Sadıqova XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaratmış Azərbaycanın görkəmli ədibi, ictimai-siyasi xadim, mollanəsrəddinçi, istedadlı publisist, Mesxeti türklərinin böyük oğlu Ömər Faiq Nemanzadə 1872-ci ildə Qafqaz Canişinliyi Axıska qəzasının Azqur kəndində doğulub. İlk təhsilini...

Ən böyük dostumuz və düşmənimiz – DİLİMİZDİR…

Rizvan Fikrətoğlu IV kurs tələbəsi “Dil sümüksüzdü, amma sümüyü sındırar” – Atalar sözü. İnsanı digər canlılardan, xüsusən də heyvanlardan fərqləndirən əsas cəhət dilinin təfəkkür, düşüncə... ilə bağlı olmasındadır. Dil vasitəsilə insanlar fikirlərini ifadə edir, düşüncələrini paylaşır, qələm...

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qarşısında

Şirməmməd HÜSEYNOV Neçə min illik dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə “Azərbaycan” adlı müstəqil dövlətimizi - Xalq Cümhuriyyətini yaratmış, qısa müddətdə olsa da, şərəflə yaşatmış və dünyaya tanıtmış istiqlal mücahidlərimiz məcburi fasilə dövründə mühacirətdə nələr yazmış, nə...

"Ozan məclisi”nin sevgi ruhu

Nəsir ƏHMƏDLİ   Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlər sistemində öz siqlətinə, insanın estetik zövqünün formalaşmasındakı yerinə görə söz və musiqi ön sırada dayanır.   Ona görə də musiqi mədəniyyətimizin zənginləşməsi və bu zənginliyin qorunması millətin öhdəsinə düşən ciddi vəzifələr...