Şərqin ilk qadın mətbuatı

Sadıqova Afaq XX yüzilliyin əvvəllərində dirçəliş illərini yaşayan Azərbaycanın milli mətbuatı mövcudluğunun bütün dövrlərində ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə təsir göstərən qüdrətli vasitələrdən birinə çevrildi. Milli mətbuatımız öz proq-ramına qadının ictimai həyata cəlb edilməsi kimi mühüm...

KLASSİK PUBLİSİSTİKAMIZ: DÜNƏNİN, BU GÜNÜN, SABAHIN SƏNƏT ÖRNƏYİ

Cahangir Məmmədli Azərbaycanın klassik ziyalıları xalqı öz hüquqları uğrunda mübarizəyə səsləmək, milli özünüdərk və azərbay¬can¬¬çılıq ideyalarını təbliğ etmək, imperiya basqıları¬nın ən ağır çağlarında belə əsrlərdən süzülüb gələq milli-mənəvi dəyərlər sistemini zənginləşdirmək və onu qoruyub nəsillərə...

İNSANLARIN QORXDUĞU SƏS…

Qərənfil Quliyeva Qapı döyülür. Aman Allah, görəsən kimdir, yoxsa onlardır? ....Oxuduqlarıma və eşitdiklərimə görə 30-40-cı illər də insanların ən qorxduğu səs, qapı səsləri olub. Gecələr döyülən qapı səsləri... O, qapı səsləri ki, bir evi, bir ocağı, bir...

Zeytun…

Əli Hacıyev Təxminən 10 il öncə darvazamın ağzında zeytun ağacı əkdim. Ağacı əkdikdən sonra illərlə onun qulluğunda dayandım. İllər ötdü. Və nəhayət ki, ağac bəhər verməyə başladı. Elə hər şey də bununla başladı..... Bu gün...

MÜSLÜMÜN -GÜL CAMALLI BADİGÜLCAMALI

Qərənfil Dünyamin qızı Badigülcamal. Bu nə ad? Görən kim qoymuşdu bu adı ona? Gül camalına, sərv boyuna, ala gözlərinə, şux qamətinə necə də yaraşırdı bu ad. Elə bu gül camallı Məcnun etməmişdimi 18 yaşlı Müslümü?.. "Bu...

KAĞIZDAN MƏDƏNİYYƏT YARADAN YER – NƏŞRİYYAT

Nurlan Ağa, magistr Tarixin istiqamətini dəyişən kəşf Hələ 1445-ci ildə İohan Quttenberqin kitab çapını kəşf etməsi dünya sistemində böyük bir tərəqqi oldu. İlk dəfə çap olunan Bibliyadan sonra artıq oxucular kitablarla qovuşdular və bunun bir sıra...

Y.V.Çəmənzəminli publisistikasında qadın azadlığı problemi

Rəhilə Kəsəmənli Yusif Vəzir Çəmənzəminli publisistikasının əhatə dairəsi çox geniş olmuşdur. Ədib real həyatda gördüyü, qarşılaşdığı problemləri publisistik əsərlərində açıq şəkildə tənqid etmişdir. Əzilən zəhmətkeş xalqı, yerli bəy, xan zülmündən, yalanşı dindarların məhv edici təsirindən...

O qız

Vəfa Zahidqızı Onu yeni iş yerimdə demək olar ki, hər gün görürdüm. Hər dəfə görəndə nəşəsinin, sevincinin, nurunun ətrafa yayıldığının şahidi olurdum. Maraqlı enerjisi ilə çox insanları özünə cəlb etməyi, gözəlliyi, naz-qəmzəsi ilə yaraşıqlı gəncləri...

“Övraqi-nəfisə” jurnalı

Gülnar Nəzərova 28 may 1918-ci il Azərbaycan dövlətinin tarixində silinmiz bir izdir. Bu tarix cəmi 23 ay ömür sürmüş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün başlanğıc tarixi idi. 1918-1920-ci illər ərzində həmin dövrün ziyalıları tərəfindən müəyyən maarifçilik...

AXC dövründə mübahisəli tarixi ərazilər

Samir Oruc Jurnalistika fakültəsi, magistrant Azərbaycan torpaqları uzun illərdən bəri işğalçı yürüşlər meydanına çevrilib. Erkən orta əsrlərdə farsların, ardınca ərəblərin hökmranlığı tarixi ərazilərimizin müxtəlif mənşəli, müxtəlif adda dövlətlərin faktiki tərkibində olmasına şərait yaratdı. Lakin bu o...